Welkom bij onze website

Home » Archives » January 2004 » De doelen/voornemens van TUHID

[Volgende: "Linken"]

De doelen/voornemens van TUHID


Een staat in Turkije creëren, waarin alle mensen, ongeacht man of vrouw, etnische afkomst, taal, klasse, religie of geloof op een gelijkwaardige basis behandeld worden. Deze organisatie wil bewerkstelligen dat ieder volledig aanspraak kan maken van de mensenrechten, een staat creëren waarin een individu zijn/haar mening in alle vrijheid kan uiten, op ieder gebied en in aller vrijheid zich kan organiseren. Daarnaast wil TUHID een rechtsstaat die gebaseerd is op de wet. Een staat waarin de pluralistische en participerende democratie, met al haar voorwaarden en organisaties, werkt.

Dat in Nederland iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, taal, religie of cultuur, voor de wet gelijkwaardig geacht wordt en dat migranten gebruik kunnen maken van mensenrechten net zoals Nederlanders, dat Nederland haar grenzen opent voor vluchtelingen en dat vluchtelingen een menswaardig bestaan krijgen.

Grondbeginselen
Als een civiele organisatie treedt TUHID volledig onafhankelijk van politieke partijen en organisaties en zij past in haar organisatie democratie in brede zin toe. Zij maakt geen onderscheid tussen man of vrouw, etnische afkomst, taal, religie, geloof of visie.

TUHID streeft ernaar om met de organisaties die soortgelijke beginselen beoogt als zij zelf, solidair te zijn en samen te werken.
Pers werkzaamheden
• Persberichten uitbrengen over actuele ontwikkelingen .
• Publiceert rapportages die betrekking hebben op schending van mensenrechten.
• Publiceert boeken en brochures waarin een uitzetting wordt gegeven omtrent mensenrechten problematiek.
• Publiceert verschillende bulletins met het oog op de voorlichting van de publieke opinie.

De voornaamste werkzaamheden van TUHID

TURKIJE

Vrijheid van meningsuiting
• Proberen te doen opheffen van bepalingen uit de grondwet of wetsbepalingen die een obstakel vormen voor de vrijheid van meningsuiting.
• Personen die vanwege hun meningsuiting in detentie zitten, (bij de ondervraging) trachten hen op te sporen en te observeren teneinde deze aan de publieke opinie bekend te maken. (De personen die opgepakt, vastgezet of ondervraagd worden vanwege hun meningsuiting/visie.)In verband met dit soort zaken, zal de organisatie solidair zijn met deze personen. Tevens wordt gewerkt aan hun vrijlating.

Koerdische Problematiek

• Het protesteren tegen nationalistische, chauvinistische, racistische ideeën en beleid van de regering Het verdedigen van broederschap gebaseerd op gelijkwaardigheid van de bevolking.Een democratische situatie trachten te creëren zodat de Koerdische bevolking haar eigen toekomst, in aller vrijheid kan bepalen.
• Verwerpen van de militaristische procédé`s , proberen problemen op een democratische en pacifistische wijze op te lossen.
• Opheffen van het verbod op Koerdische taal en cultuur. Het recht van organisatie toe te laten kennen zodat de Koerdische bevolking haar eisen en haar mening in aller vrijheid kenbaar kan maken.
• Het opheffen van de noodtoestand en dorpswachter-systeem in Turkije, en trachten te bewerkstelligen van emotionele en-materiele schadevergoeding te krijgen voor de Koerdische bevolking wiens dorpen plat gebrand/afgebroken zijn maar ook voor diegenen die gedwongen werden te vluchten. Tenslotte wil de organisatie bewerkstelligen dat ieder die naar zijn dorp terug wil, dat alle mogelijkheden geboden wordt voor deze mensen.

Vrijheid van geloof
• Bewerkstelliging om het geloof en gewetensvrijheid in het kader van secularisme uit te breiden
• Bewerkstelliging dat de staat onpartijdig wordt tegenover alle geloof en geloofsrichtingen, te doen opheffen van de wettelijke en bestuurlijke barrières op de Alevieten en andere geloven en culturen.
• Opheffing van het instituut voor godsdienstige regelgeving die tegenstrijdig is met secularisme en die zich inmengt op het gebied van religie.

Solidair zijn met politieke gevangenen en veroordelen
• Het constateren van processen die gebaseerd zijn op politieke geschillen, het doen bekend maken aan de publieke opinie van de paradoxen die inconsequent zijn met de wet en initiatieven nemen om deze inconsequenties op te heffen.
• proberen op te heffen van de staatsveiligheid-rechtbank die niet geaccepteerd wordt als onafhankelijke en onpartijdige rechtbank door de Hof van Europese mensenrechten.
• De voorwaarden/ situaties in de gevangenissen constateren en die situaties die schadelijk zijn voor de gezondheid van de gevangenen, proberen op te heffen. Te doen bekendmaken van de omstandigheden die tegenstrijdig zijn met de moderne rechtspraktijk, aan de publieke opinie en proberen initiatieven te nemen om deze omstandigheden te verbeteren.
• Solidair zijn met de veroordeelden en gevangenen.

Verwijderigen
• Het steunen van de strijd die gevoerd wordt tegen de verdwijningen, het onderzoeken van de beweerde verdwijningen en proberen te doen ophelderen. Het proberen om de verantwoordelijken voor de rechtbank te laten verschijnen. Bewerkstelligen dat de families van de verdwenen personen emotionele/materiele schadevergoeding krijgen.

Martelingen
• Signalieren van de martelingen in de gevangenissen en bij de ondervragingen, proberen ervoor te zorgen dat de genen die gemarteld hebben voor de rechtbank hun straf krijgen, proberen ervoor te zorgen dat de genen die gemarteld zijn zowel materieel en emotioneel schadevergoeding krijgen.
• Initiatieven nemen om de martelingen te doen beëindigen en in het kader hiervan druk uit te oefenen via de publieke opinie.

NEDERLAND
• Het doen accepteren dat “ Nederland is een immigratie land” is, En in het kader hiervan grondwet en het beleid herzien. De rechten en vrijheden die toegekend zijn aan Nederlanders, de zelfde rechten en vrijheden te doen erkennen voor migranten.
• Initiatieven nemen om te protesteren tegen het beleid en visie die vreemdelingen-haat bejegend en bij de geringste onenigheid migranten als zwarte schaap bestempelt.
• Activiteiten doen starten tegen de wetten die een gezinshereniging belemmeren en onmogelijk maken.
• Het onderzoeken van de voorwaarden waarin de vluchtelingen leven in de vluchtelingenkampen en activiteiten starten tegen de voorwaarden die tegenstrijdig zijn met menselijke gezondheid en tegenstrijdig met menselijke waardigheid. Activiteiten starten om deze omstandigheden te verbeteren.
• met betrekking tot alle nationalistische chauvinistische en racistische ideeën en tendenties tussen de migranten en Nederlanders onderling, activiteiten ondernemen.